Webmaster 1200

Daudzi jauni tîmekïa pârziòi meklç atbildes uz pçtîjumiem par to, kâ pozitîvi iesniegt rakstus, kas izvieto savas tîmekïa vietnes meklçtâjprogrammâs, piemçram, Google vai Bing. Ko îpaðu uzmanîbu pievçrsiet rakstot pretzels un aprakstus uz katalogiem? Piemçram, jums jâpârliecinâs, ka raksta vai apraksta nosaukums satur galveno frâzi, kuru vçlaties izvietot. Svarîgs jautâjums, izòemot nosaukumu, ir tîmekïa vietnes URL. Pçc tam, kad vârds ir nozîmîgs arî ðajâ datumâ, jûs uzreiz iegûsit daudz meklçðanas elementu, kas ir arî pozitîvâks vçrtçjums starp iekïûstoðajiem interneta sistçmas robotiem Google.

Kas ir arî pirmais un pârbaudîtais autori, ko izmanto vietòu izvietoðanâ? Jums jâsaòem cienîjams viedoklis par visu veidu tagiem, pretçjâ gadîjumâ - galvenes. Izmantojot HTML redaktoru, mçs tos definçjam, izmantojot rakstzîmes: h1, h2, h3. Tomçr, ja mçs izmantojam parasto teksta redaktoru, tie ir virsraksti, kas organizç tekstu vai produktu. Lai visos jûsu SEO tekstos bûtu vismaz trîs galvenes, kur jâievada arî galvenâ frâze. Tâpçc ir ïoti viegls optimizçt jûsu materiâlus vietnç. Tomçr turiet vairâkus nosaukumus bez ðâdâm frâzçm. Citâ piemçrâ tas izskatîsies ïoti aizdomîgi par Google robotiem.Ir vçrts izlemt, vai tuvos produktos atslçgvârdus ievietot daþâs nozîmçs. Tâ, lai tas tiktu izveidots pie ieejas, vidû arî vienâ teksta galâ. Tieðâm agrâkajos un pçdçjos punktos un vçlams sâkotnçjâ un vienîgajâ teikumâ.Tîmekïa lapu izvietoðana bûs daudz âtrâka, ja izmantojat teksta rediìçðanas ierîces, piemçram, slîpuma, treknraksta un pasvîtrojuma atslçgas frâzes. Tos praktiski izvçlçsies Google. Ne vienmçr ir pârâk daudz pârspîlçt pçdçjo, jo tas atspoguïojas ieraksta lasâmîbâ. Bieþi jâbalstâs, lai atklâtu kâdu svarîgu elementu.Jautâjiet par daþâm pçdçjâm lietâm, kuras jûsu vietne drîzumâ liks Google meklçðanas rîkojumos un piesaistîs vairâk lasîtâju.