Vietas trukums reiistracijas aplieciba

Mçs visi sûdzamies par pastâvîgu mâjokïu trûkumu skapjos, plauktos kopumâ rûpnîcâ. Liels skaits apìçrbu, grâmatu, kosmçtikas un jaunu parasto lietoðanas priekðmetu aizòem mûsu dzîves telpu un saòem vçrtîgus kvadrâtmetrus. Protams, lai to novçrstu, mçs varam vienkârði atdot vai izmest nevajadzîgus priekðmetus, diemþçl, dalîðanâs ar viòiem principâ nav viegls jautâjums.

Mçs esam pârliecinâti par daþiem, otrais - mest to prom, jo mçs par to samaksâjâm. Ðeit var rasties izdevîgas viedâs iepakoðanas un turçðanas sistçmas. Ir svarîgi, lai uzglabâðana bûtu acîmredzama, lai òemtu kaklu, un nav pârâk daudz laika.

Dzçrieni ar lîdzekïiem ir aizsargât apìçrbu pçc sezonas. Ðajâ vasaras metodç ir tikai vasaras drçbes drçbju skapjos un tikai ziemas drçbes ziemâ. Tas novçrsîs skrâpçjumus skapjos, ja pierâdîjums par slçpoðanas brauciena iesaiòoðanu, nekur mçs nevaram atrast vilnas apakðveïu, bet mums nav pietiekami daudz peldkostîmu.

Vakuuma iepakojuma maisi ir ïoti vienkârði. Ðâdu maisiòu darbîbas princips ir îpaði populârs. Katram maisiòam ir îpaðs caurums, caur kuru mçs iesakâm putekïsûcçja cauruli. Pçc ieslçgðanas putekïsûcçjs sûc gaisu no maisa iekðpuses, atstâjot îpaðu vakuumu. Ðâdâ gadîjumâ soma, ðíiet, tçrç daudz, un tâpçc tai ir mazâk vietas. Pçc gaisa izòemðanas noòemiet putekïsûcçja cauruli un pieskrûvçjiet maisa atveri ar îpaðu uzgriezni. Tâdâ veidâ nostiprinâtas drçbes, bieþi vien arî biezas, piemçram, jakas vai dþemperi novietoti zem gultas vai skapja augðçjâ plaukta. Ievietot vakuuma maisiòos, sezonu var viegli novietot, nezaudçjot perfektu garderobi. Ðâdu mugursomu izmantoðana ir ïoti pievilcîga mâjîgajiem mâjîgajiem.

Jâ, nç, nç, nç, nç, nç, nç, nç, nç, nç, nç, nç, nç, nç, nç. Tas nodroðinâs kontroli pâr visu, ir nepiecieðams tikai koncentrçt un izstrâdât efektîvu rîcîbas plânu, un mâjokïu mîkla noteikti nebûs pârspîlçta.