Uzocmuma informacijas sistcma

Izmantojot arvien pieaugoðo globalizâciju un visu sociâlo eksistences elementu internacionalizâciju, tâ apvieno nepiecieðamîbu pielâgot atseviðíus rakstus savos tirgos, uz kuriem tie tiks piegâdâti. Ðo praksi nosaka gandrîz visâs jomâs, jo îpaði nozarç un IT komponentos. Pateicoties daudzu tehnoloìisko produktu panâkumiem, ðî pielâgoðana tiek veidota, pamatojoties uz programmatûras lokalizâciju.

Princess HairPrincess Hair - Uzlabojiet matu stāvokli!

Ir aktivitâðu kopums, kuru mçríis ir pielâgot materiâlu konkrçtâ tirgus specifikai. Pirmkârt, tâ ir tâ sauktâs programmatûras vietçjâs versijas izveidoðana, tulkojot visus atgriezeniskos datus, kâ arî izveidojot atseviðíu dokumentâciju, kas ir izdevîga izvçlçtajai valstij. Bieþi vien papildus parastajiem tulkoðanas procesiem ir nepiecieðams ieviest atseviðías sistçmas: metriku un iepazîðanâs, kas atbilst konkrçtâ tirgus svarîgajiem pamatiem.Ðis process, ko bieþi sauc par simbolu L10n, ir izveidots, lai izveidotu atseviðíu attiecîgâ pakalpojuma tîmekïa vietnes versiju, lai paplaðinâtu tâs popularitâti ar jauno valstu pilsoòiem. Viòiem ir ïoti vajadzîgs darbs, galvenokârt uzòçmuma parâdîðanâs laikâ ârvalstu tirgos. Lai tos vienmçr atstâtu labâ un piemçrotâ veidâ, viòiem jâòem vçrâ vairâki faktori, tostarp, bet ne tikai, atseviðíâs frâzes, kas tiek izmantotas noteiktâ reìionâ, un pat atlasîtie dialekti. Attiecîgi veiktas metodes ne tikai palielinâs pakalpojuma pieejamîbu, bet arî labvçlîgi ietekmçs konkrçtâ uzòçmuma uzskatus.