Stradat ka vacu valodas zvcrinats tulks

Tulkotâja darbs pieder pie sareþìîtu profesiju beigâm. Tas prasa, pirmkârt, augstâs valodu mâcîbas, turklât daudzus kontekstus, kas izriet no tâs kultûras un vçstures. Varbût tieði tâpçc filoloìija ir viena no populârâkajâm humanitâro nozaru jomâm, lai gan tâ patieðâm prasa un stingru prâtu. Tulks sniedz ideju, kas sûtîtâja galvâ ir dzimusi pçc iespçjas precîzâk ar citas valodas vârdiem. Ko pamudina tulki katru dienu?

Rakstiski un mutiski tulkojumi

Lielâkâ daïa tulkotâju strâdâ pie indivîda vai ar tulkoðanas biroja starpniecîbu, kas darbojas starp darba devçjiem un tulkotâjiem. Rakstiski un mutiski tulkojumi ir divi svarîgi kritçriji, ar kuriem tiek tulkots tulkojums. Pirmais no tiem noteikti ir bieþâks, un viòiem ir jâbût ïoti precîziem, izmantojot vârdu no tulkotâja. Individuâla rakstura izstrâdâjumu gadîjumâ, ja tulkojums par ïoti specializçtiem dokumentiem, tulkotâjam ir jâstrâdâ ar atbilstoðu vârdu lîmeni no lauka informâcijas. Mûsdienu stilâ tulkotâjam ir jâbût konkrçtai nozarei, lai es varçtu izveidot tulkojumus no konkrçtas nozares rakstiem. Vispazîstamâkâs specializâcijas ir finanðu, ekonomikas un IT nozares.

Savukârt tulkoðana ir sava veida izaicinâjums ne tikai tulkotâja prasmçm. Pirmâm kârtâm, ðis tulkoðanas meistars prasa stresa spçku, tûlîtçjas reakcijas un spçju runât un klausîties vienlaicîgi. Sakarâ ar ðâdu darbîbu grûtîbâm, pieòemot lçmumu par mutisku tulkojumu Krakovâ, ir vçrts izvçlçties personu ar lielâm kompetencçm vai uzòçmumu, kas nodarbojas ar zinâmu reputâciju, pârdodot tulkojumus.