Sola 2 kases aparatus

Polijâ pieprasîjums pçc apmâcîbas ir ïoti vienkârðs! Uzòçmumi, mûsu vienreiz, ietekmç ârçjo tirgu, un lîgumi starp vietçjiem un japâòu investoriem mûsdienâs neuzskata par ðâdu iespaidu. Ðie varianti ir vienâdi pilni lauki tiem, kas ïoti labi zina sveðvalodas. Bet vai tas ir pietiekami, lai kïûtu par tulkotâju?

Atbilde ir: nav vispâr! Lai gan îsu tekstu tulkojums nav tçma, juridiski vai medicîniski tulkojumi noteikti ir prasîgi. Tie ir specializçti tulkojumi, îpaði klienti.

Viòam vajadzçtu bût, ka ideâla valodu apguve ir tikai viena no klasçm, kas tulkotâjam jâparâda. Ðo medicînisko tulkojumu gadîjumâ tai tomçr ir jâzina speciâlistu termini, arî mçría un oriìinâlajâ stilâ. Pretçjâ gadîjumâ bûtu ideâli tulkot sîki izstrâdâtus slimîbas aprakstus, laboratorijas testu rezultâtus, medicîniskos ieteikumus un konsultâciju saturu. Ðajâ kontekstâ jâpiebilst, ka ðâda veida tulkojumam ir nepiecieðama îpaða precizitâte un precizitâte, jo pat vismazâkâ tulkotâja grâmatâ trûkst bûtisku seku. Visa riska dçï medicîniskâ teksta tulkojuma dzçrienus pârbauda cits tulkotâjs. Protams, tas viss, lai novçrstu pat mazâkâs kïûdas un kïûdas.

Vçl viens lielisks speciâlistu tulkojumu piemçrs ir juridiskie tulkojumi. Mûsdienu faktâ viòa vçlas uzzinât likuma noteikumus. Ðâdi tulkotâji parasti pçrk iemaksas tiesas sarunâs un prasa pastâvîgu (mutisku transkripciju. Pateicoties darba specifikai, mûsdienu panâkumos tulkotâjam nav cita veida, kâ pagriezties, nav iespçjas pârbaudît perioda pareizîbu vârdnîcâ. Visbieþâk juridiskajos jautâjumos un citâs juridiskajâs darbîbâs iesaistîtais tulkotâjs ir jâapstiprina zvçrinâta tulkotâja.