Robert kupisz modes skate

Pagâjuðajâ sestdienâ notika vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skaitu skatîtâju, kuri vçlçjâs redzçt, ko dizaineri ir izveidojuði apvienoðanâs sezonai. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izsmalcinâtais ðovs bija labâkajâ vietâ, un pilnîba kïuva netraucçta. Pa ceïam mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To loma balstîjâs uz pilnîgi neapstrâdâtiem un gaiðiem audumiem ar milzîgâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki pilnâ tamborçjumâ. Viòi bija arî priecîgi par meþìînçm, romantiskâm kleitas un blûzi ar frîsiem un izðûti bikini. Vasaras drçbçm dizaineri sievietçm, cita starpâ, piedâvâja pîtas cepures ar skaistiem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un pievilcîgiem ziediem.Pçc izstâdes viòð cenðas piedâvât skaistu kâzu kleitu, kas radîta tieði nâkamajam iemeslam. Kleita tika izmaksâta personai, kuru es domâju par anonîmu. Turklât tika pârdotas vçl daþas jaunâkâs kolekcijas drçbes. Ienâkumi, kas gûti no ðîs pârdoðanas, tiks pârskaitîti uz savu bçrnu namu. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas ârkârtas un labas darbîbas. Tâs lietotâji ir atkârtoti izveidojuði savu mûziku pârdoðanai un kâ izsoles priekðmets bija pat îpaðas rûpnîcas apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija ðogad nonâks veikalos maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka uzòçmums apsver iespçju izveidot tieðsaistes veikalu, kas varçtu veikt apgrieztâs kolekcijas nekâ stacionâros uzòçmumos.Jûsu apìçrbu kompânijai ir dzçriens starp svarîgâkajiem apìçrbu raþotâjiem. Tai ir vairâkas raþotnes visos reìionos. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku, ðajâ vispirms daudzos labâkajos drçbnieku, drçbnieku un arhitektu darbiniekos. Vienlaikus nosaukums veido kolekcijas sadarbîbâ ar konkrçtiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir tik ïoti novçrtçtas, ka vienmçr pirms veikala atvçrðanas tâs ir gatavas vienas stundas garumâ vienas kilometra rindâs. Ðîs kolekcijas notiek tajâ paðâ dienâ.Ðî uzòçmuma produkti daudzus gadus tiek plaði novçrtçti gan mierâ, gan ârzemçs. Rakstot par viòu, tas neaprobeþojas tikai ar apmierinâtîbas spçka pieminçðanu, kas apliecina, ka rezultâti ir vislabâkâs kvalitâtes.

Skatiet mûsu veikalu: Vienreizçjâs lietoðanas medicînas apìçrbs