Paragon 8141 00

Daudziem uzòçmçjiem nav iespçjams uzlikt ieòçmumu kopijas. Nodokïu biroja vajadzîbâm kopijas jâuzglabâ piecus gadus.

Pçc darîjuma pabeigðanas tiek uzstâdîti divi ieòçmumi - oriìinâls un tâ kopija, kuru pçc tam vçlas saòemt uzòçmums, kas to izdevis. Fiskâlâ printera ieòçmumu kopijas parasti ir garas, papîra ruïïos. Ðis risinâjums pieòem diezgan daudz grûtîbu. Pirmkârt, tas noved pie gadîjuma, kad uzòçmçjam ir jâsaglabâ tûkstoðiem ruïïu savâ dabiskajâ diapazonâ. Tie arî nav pastâvîgi, jo tie var âtri izbalinât, kâ pierâdîjums saules starojuma ietekmç, tâpçc jums ir nepiecieðams pienâcîgi aizsargât tos no nelabvçlîgiem faktoriem.

No ðî viedokïa arvien vairâk uzòçmumu ir tiesîgi ieguldît fiskâlajâ ierîcç novitus deon e, kas ieraksta kvîts kopiju elektroniskâ veidâ. Ðî pieeja pamanâmâ veidâ atvieglo ðâdu iespçju vâkðanu. Tûkstoðiem ruïïu vietâ pietiek ar vienu atmiòas lapu. Informâciju joprojâm var kopçt atseviðíiem pârvadâtâjiem, kas arî tiks nodroðinâti.

Fiskâlâ printera ieòçmumu elektroniskajâm kopijâm ir citas svarîgas priekðrocîbas. Pirmkârt, viòi smejas par diezgan lieliem ietaupîjumiem. Kaut arî printera iegâde ar ðo opciju nav vieglâkâ, bet ilgtermiòâ tas palîdzçs samazinât izmaksas. Tas ir galvenokârt tâpçc, ka jûs varat atteikties no papîra ruïïu iegâdes.

Ieguldîjumi pçdçjâ veida iekârtâs padarîs daudzus tos daudz efektîvâkus no tâ, ka uzòçmçji, kas veic vairâk darbîbas, katru dienu pavada vairâkus desmitus vai vairâkus simtus ieòçmumu. Ðajâ gadîjumâ papîra ruïïu pirkðana un aizsardzîba, kas satur èeku kopijas, noteikti ir smags slogs, kas darbojas nelabvçlîgi un arî ar darbu saistîtiem darba efektivitâtes kursiem.

Kases aparâti un printeri ar iespçju elektroniski reìistrçt, ïoti neparasts risinâjums, kas ir vçrts apsvçrt, iegâdâjoties ðo ierîces modeli uzòçmuma lietâs. Ðâdi vienkârði printeri ir veikalu ziòâ. Ir pçdçjâs ierîces, kas paredzçtas lielo veikalu, bet arî mazo uzòçmumu vajadzîbâm, jo ir svarîgi izvçlçties risinâjumu, kas atbilstu konkrçta uzòçmuma vajadzîbâm un turklât nebûs pârâk dârgs.