Noliktavas darbinieks ar kases servisu

Vairâk nekâ viens uzòçmçjs, kam ir pienâkums tirgot kases aparâtu, jautâ, kâdu aprîkojumu izvçlçties. Laukumâ ir daþâdi kases aparâtu veidi. Ðaubas attiecas uz to, kâdi parametri bûtu jâapsver, lai izvçle bûtu visizdevîgâkâ.Nelietojiet daudz iepirkties, nezinot neko par biïeðu kasçm. Daudzâs tîmekïa vietnçs papildus to definîcijai varat lasît par naudas lîdzekïu rakstzîmçm.

Kases veidiVienkârðâs pârdoðanas ierîces piedâvâ daþâdas iespçjas, un to izmçri vçlas, vai mums ir jâdarbojas ar Erc vai POS kases aparâtu. Turpmâk minçtie ir daudz sareþìîtâki un pârdod daudz vairâk darba nekâ daþâm uzòçmçju grupâm, kâ arî ârstiem, frizieriem vai taksometru vadîtâjiem. Ðeit labâks viedoklis ir portatîvâ kases aparâta iegâde un viena sçdvietas laiks. Apmeklçjot uzòçmumu, ir vçrts pievçrst lielâku uzmanîbu pielikumam, nevis paðai ierîcei. Tâpçc daudzâm sievietçm kases aparâtu izvçle ir problçma. Tas ir daþi parametri, kurus viòi vçlas no konkrçtâ uzòçmçja vajadzîbâm un viòa darba rakstura.

Ieòçmumu glabâðanaProtams, jums ir jâdomâ par to, kâ uzglabât èeku kopijas. Ir divas iespçjas: tradicionâlâ papîra ruïïa vai elektroniskâ atmiòas karte. Uzòçmçji arvien vairâk vçlas izmantot paðreizçjo papildu iespçju. Posnetu fiskâlie kases aparâti ïauj saòemt kartes saòemðanas kvîti, sistçmâ tie ir efektîvâki no standarta. Kad beidzas elektrîba, tâs ïauj drukât daudz lielâku ieòçmumu skaitu nekâ vecie modeïi. Pirms uzòçmuma îpaðnieks var iegâdâties fiskâlo kases aparâtu, viòam jâapsver, kâdiem piederumiem viòam bûs nepiecieðams pieslçgties. Ne visi kases aparâti piedâvâ iespçju savienot kodu lasîtâju, datoru vai svara pierâdîjumu. Svarîgs kritçrijs ir arî ieòçmumu skaits, ko rîks drîkst izdrukât katru dienu. Kases aparâti atðíiras atkarîbâ no to kodu skaita, kuri tiem jâatceras. Tâdçï kases aparâta izvçle ir jâpielâgo produkta vai pakalpojumu lielumam un klientu skaitam.