Modes skate lps

Pagâjuðajâ sestdienâ notika jaunâkâs vietçjo apìçrbu raþotâju kolekcijas prezentâcija. Pasâkums piesaistîja lielu skatîtâju devu, kas vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri ir noteikuði sezonai. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izsmalcinâtais ðovs tiek uzskaitîts vissareþìîtâkajâ komponentâ, un viss notika bez ðíçrðïiem. Pa ceïam mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To gabalus pilnîbâ veidoja godîgi un gaiði audumi ar zemu, krâsainu krâsu, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportierus fascinçja gaisîgi, krâsaini maxi svârki ar tamborçtu cenu. Turklât viòi bija priecîgi par meþìînçm, romantiskâm kleitâm un blûzi ar frillçm un izðûti bikini. Siltâs drçbçs dizaineri, kas piedâvâti cilvçkiem, tostarp pîtas cepures ar milzîgiem apïveida krustojumiem, dekorçti ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes tika izsolîta skaista kâzu kleita, kas bija daudz par pçdçjo iespçju. Kleita tika pârdota personai, kas vçlçjâs palikt anonîma. Turklât daþas jaunâkâs kolekcijas drçbes joprojâm tika izsolîtas. No paðreizçjâ pârdoðanas saòemtie ienâkumi tiks pieðíirti Polijas bçrnu namam. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas jaukas un ekonomiskas darbîbas. Viòas darba devçjs jau vairâkkârt ir pieðíîris savus produktus izsolçm, un kopð pârdoðanas vietas bija pat rûpnîcas apmeklçjums.Kompânijas pârstâvis stâstîja, ka jaunâkâ kolekcija ieradîsies birojos jau maijâ. Turklât viòð paziòoja, ka nosaukums apsver iespçju izveidot datoru, kurâ bûtu nepiecieðamas kolekcijas, izòemot stacionâros veikalos.Jûsu apìçrbu kompânija ir viena no vispilnîgâkajâm apìçrbu raþotâjiem pasaulç. Tâ piedâvâ vairâkas rûpnîcas visos reìionos. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, pirmkârt, daudz efektîvâko drçbnieku, ðuvçju un dizaineru. Katrâ posmâ ðis uzòçmums sniedz kolekcijas struktûrâs ar pirmajiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir tik populâras, ka pat pirms veikala sâkðanas tie, kuri ir gatavi izveidot garâs rindâs agri no rîta. Ðîs kolekcijas izzûd tajâ paðâ dienâ.Ðî uzòçmuma ietekme daudzus gadus ir ïoti populâra patçrçtâju vidû, arî sasniedzamâ un ârzemçs. Rakstot par viòu, viòai, ðíiet, nav pieminçtas daudzâs apmierinâtîbas, ko viòa ir guvusi, un kâdas nozîmç, ka atslçgas ir vislabâkâs kvalitâtes.

Skatiet savu veikalu: Vienreizçjs apìçrba laiva