Modes dizainera parole

Ðajâ sestdienâ ir sagatavots vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâs kolekcijas displejs. Pasâkums piesaistîja lielu skaitu skatîtâju, kuri redzçja, ko dizaineri bija pabeiguði nâkamajâ sezonâ. No auditorijas mçs varçjâm pat dzirdçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçtais displejs darbojâs mazâkajâ detaïâ, un viss notika bez ðíçrðïiem. Iekðpusç mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Tikai dienas un mazie audumi ar spçcîgâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu, tika izmantoti viòu spçju nodroðinâðanai. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki pilnâ tamborçjumâ. Starp tiem bija patîkami meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Vasaras apìçrbiem dizaineri sievietçm, cita starpâ, piedâvâja pîtas cepures ar lieliem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un pievilcîgiem ziediem.Pçc izstâdes viòð cenðas piedâvât skaistu kâzu kleitu, kas radîta arî ðai iespçjai. Kleita tika pârdota personai, kas vçlçjâs palikt anonîma. Turklât daþas jaunâkâs kolekcijas drçbes joprojâm tika izsolîtas. Ienâkumi, kas iegûti no ðîs izsoles, tiks pieðíirti dabîgajam bçrnu namam. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas labas un praktiskas darbîbas. Tâ îpaðnieki ir atkârtoti piedâvâjuði savus rezultâtus pârdoðanai un kâ darîjuma punkts bija pat paðu rûpnîcu apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums pastâstîja, ka jaunâkâ kolekcija sasniegs veikalus maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka zîmols ir izveidots tieðsaistes veikalâ, kurâ atvçrtas kolekcijas, izòemot stacionârâs sistçmas.Jûsu apìçrbu vçrtîba ir viens no lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem. Tai ir maz rûpnîcu katrâ pasaulç. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku, pirmkârt, labi sagatavotajos drçbnieku, drçbnieku un arhitektu vidû. Katru reizi, kad tas notiks, ðî kompânija vâc kolekcijas, vienojoties ar reâliem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas, protams, ir piepildîtas ar laimi, ka pat pirms veikala uzsâkðanas tâs ir gatavas garâ rindâ no ïoti agra rîta. Ðîs kolekcijas iet tajâ paðâ dienâ.Ðî uzòçmuma rezultâti daudzu gadu garumâ ir ïoti nozîmîgi lietotâju vidû, arî pasaulç, kad arî ârzemçs. Rakstot par viòu, ðíiet, nemaz nerunâjot par gandarîjumu, ko viòð saòçmis, un kas nodroðina, ka izstrâdâjumi ir augstâkâs kvalitâtes.

Chocolate slimChocolate slim Labākais šokolādes dzēriens novājēšanu

Skatît savu veikalu: Gdiòas vienreizçjie apìçrbi