Lugdana par iimenes drodibu

Daþi darba apstâkïi rada eksplozijas risku, kas ir bûtisks drauds cilvçku veselîbai un labklâjîbai. Lai samazinâtu briesmîgu negadîjumu risku, Eiropas Savienîba 2003. gada 30. jûnijâ ir iekïâvusi sprâdzienbîstamîbas direktîvas uzturçðanu. Turpmâk mçs iepazîstinâsim ar atex gadîjumu izpçti.

Kas tieði ir ateks?Saskaòâ ar noslçpumaino skanîgo ATEX koncepciju no franèu valodas Atmosfçra, ir divas ïoti vçrtîgas ES direktîvas, kas darbojas pret sprâdziena aizsardzîbu. No tiem ir spçkâ princips 94/9 / EC - ATEX 100a, kas nosaka prasîbas tirdzniecîbas iekârtâm, kas kontrolçs, aizsargâs un regulçs, kas tiek izmantotas izmantoðanai ârpus telpâm potenciâli sprâdzienbîstamâ vidç, kâ arî institûcijas un aizsardzîbas stili ar centîbu uzòemties sprâdzienbîstamâs zonâs.

Uzliekot materiâlam CE maríçjumu, raþotâjs paziòo, ka ðo rezultâtu izdara ar jebkâdâm papildu direktîvu prasîbâm, citiem vârdiem sakot, Jauno pieeju. Nosakot, vai konkrçtais produkts atbilst Jaunâs pieejas direktîvu prasîbâm, un ja CE maríçjums nav izdots, tiek izdots atbilstîbas novçrtçjums. Jaunâs pieejas direktîvas reglamentç draudus, kas raþotâjam ir jâatrod un jâatbrîvojas, pirms materiâla ievietoðanas laukumâ.

Otrâ Direktîva 1999/92 / EK - ATEX 137 ir îpaði nopietna, jo mainâs iekârtas darbinieki, kuros var rasties potenciâli sprâdzienbîstama vide. Viòas saturs darbojas katras sievietes, kas izdod grâmatu un uzòem konkrçtâs zonâs, droðîbai un veselîbai.

Kas ir atex apmâcîba?ATEX apmâcîba ir apvienota ar aizsardzîbu pret eksploziju un ATEX principu. Tie tiek piemçroti visiem viesiem, kas strâdâ potenciâli sprâdzienbîstamâs zonâs, tostarp vadoðajiem darbiniekiem, tehniskajam personâlam un sievietçm, kas bûtîbâ ir atbildîgas par funkcijas uzticamîbu un higiçnu. Vadîbas vadîba ir priekðnoteikums, lai, pirmkârt, izpildîtu PN-EN 60079-17 ieteikumus par kompetences prasîbâm personâlam Ex. Jâatzîmç, ka ATEX apmâcîba neaizstâj apmâcîbu ar galveno palîdzîbu, kas vçlas tikt aizpildîta atseviðíi, tad jâizvçlas atzîta uzòçmuma pakalpojumi, kas izmanto visaptveroðu mâcîbu paketi.