Led lampas 60x60

Iekðzemes tirgû gan LED lampas, gan LED lineârie gaismekïi kïûst arvien populârâki un aizvien vairâk aizstâj tradicionâlos lineâros fluorescentus, kas lçnâm sâk pâriet no veikalu plauktiem. Kâpçc LED lînijas gaismekïi nodarbojas ar ðâdu populâru interesi par mûsu reìionu un kâpçc daþi cilvçki viens otru sasniedz katru mçnesi?

Atbilde uz pçdçjo jautâjumu ir diezgan populâra. Pirmkârt, ðie risinâjumi kïûst arvien populârâki un, lielâkoties, noteikti ir labâki savam portfelim. Ïoti svarîgu pozîciju par LED gaismekïu popularitâti atceras arî ekoloìiskie faktori, kuriem ir arvien lielâka nozîme vçl plaðâkai lomu grupai.

Luminiscences spuldzes ir ikdienas dzçrieni no lçtâkajiem gaismas avotiem, ar kuriem mçs katru dienu bûvçjam. Led lineârie gaismekïi ir ideâli piemçroti ne tikai rûpnieciskajai gaismai, bet arî tradicionâlajiem birojiem. Fluorescçjoðo lampu popularitâte paðreizçjâ apgaismojumâ tiek veikta ar daudzâm jaunâm funkcijâm. Pirmkârt, LED risinâjumi izceïas ar daudz lielâku elastîbu nekâ parastie un bieþi izmantotie kvçlspuldzes risinâjumi. LED spuldzes izdala un daudz mazâk saules, un tâm ir ïoti spçcîga dzîve (tas ir papildu plus cilvçkiem, kuriem nepatîk mainît spuldzi. Mûsdienu LED gaismekïi nodroðina arî iespçju izmantot daudzas citas krâsu temperatûras.

Protams, ðie risinâjumi spçj arî radît bûtiskus trûkumus. LED spuldzçm nepiecieðami sareþìîti gaismekïi, kas diemþçl var bût saistîti ar dârgâkâm izmaksâm. Piederumi arî vçlas bût vairâk aprîkoti ar profesionâlâm stabilizâcijas un aizdedzes sistçmâm. Ir arî vçrts pieminçt, ka ðo kvotu metode ilgâ devâ vçlas no apkârtçjâs vides temperatûras. LED spuldzçm ir ïoti nopietnas vielas, piemçram, dzîvsudrabs, tâpçc mums ir jâbût labi apglabâtiem.

Tomçr liela un ïoti âtra apgaismes ierîèu attîstîba nozîmç, ka ievçrojama daïa ðo slimîbu tiek samazinâtas pçc vçlçðanâs, un LED lampu tehnoloìija turpina virzîties uz priekðu. Mûsdienu apgaismojums ar elektronisko tirdzniecîbu gandrîz pilnîbâ ir radikâli pârveidojis lineârâ apgaismojuma lietojamîbu, tâpçc, cita starpâ, veikalu plauktos mçs gûstam labus ðâda veida rezultâtus.