Koka durvju apstrade

Kokapstrâde joprojâm ir ârkârtîgi pieejama uzòçmçjdarbîbas joma gadu gaitâ. Nav jçgas, ja viena persona ir iesaistîta galdniecîbâ vai veikalâ, kas nodarbina daudzus cilvçkus, un spçcîga ðîs profesijas kvalifikâcija paliek nemainîga.

Dzçrieni no tçmâm, kas vienmçr ir saistîtas ar mehâniskâs kokapstrâdes procesu, ir blakusproduktu, piemçram, ðíeldu un putekïu, radîðana.

Ikviens, kurð vismaz reizi atradâs galdniecîbas darbnîcâ, zina, ka, pârvietojoties pie galdniecîbas maðînâm, var notikt apavu apmatoðana. Tas tiek atkârtots neizbçgamajâ situâcijâ, bet tas nav taisnîba galîgajam.

Ðíembu un molu klâtbûtne galdniecîbas zâlç rada atðíirîgu briesmu veidu. Neatkarîgi no apsvçrumiem, kas saistîti ar apìçrbu estçtiku, tie galvenokârt ir iespçjams ugunsgrçka avots. Þâvçtas, smalkas skaidiòas un bija ïoti viegli uzliesmojoðas. Ja jûs apsverat iespçju, ka koksnes grieðanas laikâ var rasties pat dzirksteles, vai rodas elektriskâs sastâvdaïas, jûs varat viegli iedomâties ugunsgrçka vieglumu.

Ar putekïiem ir ierobeþota arî cita bîstama problçma, kas ir gaisa daïiòu pieauguma ceïð. Ðî tieðâ uzdevumâ pieejamâ fiziskâ parâdîba rada nopietnu kaitçjumu riskam, atceroties arî pareizos cilvçkus.

Lielisks risinâjums, lai ierobeþotu kokapstrâdes blakusproduktu brîvu apriti, ir izmantot pareizi izstrâdâtu atkritumu savâkðanas sistçmu, kas ir putekïu savâkðanas iekârtas. Ðis aprîkojuma standarts, kas visbieþâk tiek tieði savienots ar maðînâm, tagad pçrk uz putekïiem un mikroshçmâm, un tagad tâs nogâdâ glabâðanas dzîvoklî. Pateicoties tam, ir ïoti çrti palîdzçt jums ar savu paðreizçjo darba pieredzi.