Kases izmaksas

Ja esat atkarîgs no uzticamîbas un jums ir jâatbrîvojas no visâm problçmâm, kas saistîtas ar kases aparâtu apstrâdi uz visiem laikiem, negaidiet. Mûsu lçtâkais kases aparâts ir izveidots, lai atbilstu visâm prasîbâm, ko noteicis vidçjais un virs vidçjais lietotâjs. Tâ programmçðana nevajadzçtu radît problçmas ikvienam, skaidrs LCD displejs parâda zinâðanas, kâ sagatavot ierîci darbam soli pa solim.

Tajâ var ieprogrammçt lielu daudzumu preèu (òemt tûkstoðos. Kases aparâts ir veidots tâ, lai to aizstâtu ar perifçrijas ierîcçm, piemçram, atlikuðo kodu lasîtâju tipu, un, pats galvenais, tas ir viegli savienojams ar datoru. To nodroðina 230V ligzda vai iebûvçts akumulators, kas nodroðinâs optimâlu darbu vidç, kur nav daudz piekïuves dzîvoklim. Dana uz nopietnâm, kad un mazâkâm komerciâlâm problçmâm, tâ satiks visus, pat lielâkais uzdevums. Tas ir pielâgots un apkalpots vienkârðos apstâkïos - mînus temperatûra nerada pieredzi, pateicoties stingrai sagatavoðanas kvalitâtei un pareizajiem izstrâdâjumiem, no kuriem tâ ir izgatavota. Papildu çdiena priekðrocîba ir nepârtrauktas ziòas, kas parâdâs ierîces ekrânâ - pateicoties tam, iespçjams, ka cilvçks, kas apkalpo kases aparâtu, ir skaista ideja par notiekoðo. Visas kïûdas vai neçrtîbas tiek parâdîtas ierîces LCD ekrânâ kopâ ar îsu un jçgpilnu instrukciju par vislabâko izeju no formas. Periods ir ïoti çrts, òemot vçrâ to, ka ne katram ir jârîkojas katru dienu. Protams, tai bija jâatrod darbs, piemçram, atlaide vai procenti par visu saòemðanu vai darba korekciju vai bieþi vien vçlamo kvîts anulçðanas funkciju. Kases aparâts ir redzams daudzâs krâsâs, tas strâdâ ar atvilktni un tâ dziïums un izmçrs padara to patieðâm viegli uzstâdâmu pat neçrtajâs vietâs. Izmantotâ komunikâcijas saskarne ir zinâms savienotâjs, ko izmanto daþos ðî modeïa kases aparâtos. Viòð neizmet, ka ðîs iekârtas svarîgâkâ priekðrocîba ir tâ zemâ cena.