Ja ir pienakums veikt kases aparatu

Paðlaik jûsu reìionâ ir tâdi noteikumi, ka pat frizierim, zobârstam vai kosmetologam ir jâbût kases aparâtam. Nav jçgas, vai ðie aizliegumi ir draudzîgi vai nav, jums ir jâiegâdâjas ðâda ierîce. Pretçjâ gadîjumâ naudas sodu struktûrâ vai lielâkas nodokïu maksâðanas gadîjumâ rodas nepatîkamas sekas. Tâpçc katram uzòçmçjam ir jâaprîko summa. Bet kas bûs labs kases aparâts otrâ veida uzòçmçjiem?

Vienas bankas kaseVispopulârâkais veids, kâ paðlaik ir pieejams Polijas tirgû, ir vienas sçdvietas kase. Ðâdâm ierîcçm ir iespçja vienoties ar citâm ierîcçm, ieskaitot mçrogu, datoru vai kodu lasîtâju. Diemþçl, lai gûtu ienâkumus no paðreizçjâ çrtîbas modeïa, ir lietderîgi katrai kasei paredzçtâ naudas programma. Lîdz ar to brîdî, kad jaunie projekti un institûcijas no mazâk populâriem mçbeïu raþotâjiem spçs sadarboties ar citiem, mazliet pagâjis. Ir vçrts padomât, ja mums patieðâm ir vajadzîgas ðâdas iespçjas - atbilstoðais kases aparâts arî dziedina bez tiem, un, protams, maksâ mazâk.

avots:

Portatîvie kases aparâtiCita veida kases aparâts ir portatîvie kases aparâti. Viòu visnozîmîgâkâ vçrtîba patieðâm ir iespçja brîvi pârstâdît no jostas uz vidi. Ðâdu mobilitâti novçrtçs taksometru vadîtâji, kuriem arî jâizmanto kases aparâti. Iekðçjâs lietoðanas dçï ðîs iekârtas ir izgatavotas tâ, lai to varçtu izmantot gandrîz visos apstâkïos. Augsta vai zema temperatûra, ïoti augsts mitrums - ar pçdçjo no visiem pârnçsâjamiem kases aparâtiem, kas tiem ir jârisina. Visbieþâk tos uzliek uz gumijas vai silikona, kas novçrð nevçlamu iekðçjo sistçmu applûðanu. Bruòotais dizains nedaudz samazina lietoðanas kvalitâti, bet tas ir tikai neliela neçrtîba ar plaðu pârnçsâjamo lietojumu klâstu.

Lielas tirdzniecîbas vietasLieliem tirdzniecîbas vietâm ar îpaði lielu dienas apgrozîjumu iepriekð minçtie risinâjumi nav pietiekami. Tâpçc tika izveidoti sistçmas kases aparâti. Tie ir saderîgi ar datoru arî ar citâm sistçmas valûtâm. Turklât tie atbalsta ârçjâs ierîces bez problçmâm. Jaunâkie modeïi, kas pieejami laukumâ, ir datoru kases aparâti. Tad tas ir datora un finanðu printera kombinâcija. Visbieþâk tie ir redzami lielveikalos, bet to funkcionalitâte vçlas no kases aparâta.Katram uzòçmçjam atbilstoðais kases aparâts bûs kaut kas jauns, tâpçc nav iespçjams skaidri pamanît, kas ir labâkais.