Izdzcsiet ugunsgrcka idiomu

Mçìinot dzçst ugunsgrçkus, daudzi cilvçki refleksîvi sasniedz ûdeni. Tad tas ir lielâkais un pievilcîgâkais ugunsdzçsîbas lîdzeklis. Tomçr ugunsdzçsçji un ugunsdzçsîbas speciâlisti ne vienmçr to pieòem. Ugunsdzçsîbas lîdzekïa izvçle ir nepiecieðama no miecçðanas materiâla.

Putu ugunsdzçsîbaUgunsdzçsîbas putas ir ideâli piemçrotas ugunsnedroðu ðíidrumu, piemçram, benzîna vai spirta, ugunsgrçka gadîjumâ. Putu nevar izmantot, lai nodzçstu degoðus sârmu metâlus vai elektriskâs iekârtas un visu, kas reaìç ar ûdeni. Ugunsdzçsîbas pulveri ir visplaðâk izmantotie.Saistîbâ ar to sastâvu tos var izmantot, lai nodzçstu gandrîz visus degoðos materiâlus. Ugunsdzçsîbas gâzes, no kurâm interesantâkais ir oglekïa dioksîds, ir efektîvas ogïu ugunsgrçku, koksa un sçra, kâ arî metâlu, piemçram, kâlija, nâtrija, kalcija, dzelzs un cinka dzçðanai. Un, ja koksne, papîrs, ogles, salmi tiek izmantoti kâ pierâdîjums, ûdens lieliski veic vienkârðu likteni, saskaroties ar svarîgâm organiskas izcelsmes vielâm.

Tvaika ugunsgrçka dzçðana - tvaiks kâ ugunsdzçðanas lîdzeklisLîdzîga darbîba kâ ûdens ir tvaika kâ ugunsdzçðanas materiâls. Tas bûtu praktiski, ja ðos materiâlus sadedzina. Galvenâ atðíirîba starp tvaiku un ûdeni ir tâda, ka ûdeni var izmantot jebkur un tvaiku tikai slçgtos dzîvokïos, kuru tilpums nepârsniedz 500 kvadrâtmetrus. Pilnîgâkâs telpâs tvaika darbîba izskatâs neefektîva. Ugunsgrçka dzçðanai ir nepiecieðams ne tikai zinât, kâdas ugunsdzçðanas vielas ir piemçrotas citâm vielâm, bet arî patiesîba par to pârstâdîðanu un apkalpoðanu ugunsgrçka vietâ.