Interesanti fakti par tulkotaja profesiju

Tulkoðanas profesija tagad ir spçjîga. Tieði ðeit nav pârsteidzoði rûpçties par starptautisko korporâciju attîstîbu, kas ienâk ðajos tirgos. Ðî ekonomiskâ attîstîba rada pieprasîjumu pçc speciâlistiem, kuriem ir tekstu tulkojums.

Pretçji ðíietamajam, vispârçjâ valodu apguve nav pietiekama. Pieòemot lçmumu par tehniskiem, medicîniskiem vai juridiskiem tulkojumiem, jums ir jâbût arî augstai informâcijai no konkrçtas jomas. Turklât tulkotâjam, kas izmanto rakstîtus tekstus, ir jâòem vçrâ maz svarîgas daïas, piemçram, pacietîba, precizitâte un analîtiskâs domâðanas zinâtne. Tieði tâpçc tulkotâji - arî lingvistiskie sagatavoðanâs darbi - veic virkni mâcîbu.

Juridiskais tulkojums pats par sevi ir tulkojuma speciâlists. Daþreiz tas ir neaizstâjams attiecîbâ uz disertâcijâm. Tomçr tad - visbieþâk - tam jâbût arî zvçrinâta tulka apliecinâjumam. Speciâlistiem, kas strâdâ pie uzòçmçjdarbîbas dokumentiem, pat ja viòi nevçlas pieòemt ðâdu dokumentu, obligâti jâlasa notikumi, kurus viòi tulko no avota valodas mçría valodâ.

Tehniskâ tulkoðana ir tikpat svarîga un svarîga kâ tehniskâ ietekme. Pçtîjumu rezultâtu, medicînisko ieteikumu, medicînas profesoru viedokïu vai slimîbas aprakstu tulkoðanai ir nepiecieðamas medicînas terminu zinâðanas avota un mçría valodâ. Ðajâ piemçrâ îpaða nozîme ir precizitâtei. Kïûdaina tulkoðana, kurai tomçr ir lielas sekas.

Iepriekð minçtie gadîjumi ir tikai daïa no tulkotâja darba organizâcijas. Joprojâm ir tulkoti dzejas, prozas, programmatûras vai ekonomiskie tulkojumi. Tâpat kâ ðajâs daïâs, pat vçlams zinât finanðu valodas specifiku un piekïuvi profesionâlajâm vârdnîcâm.

Tulkotâja darbs ir lielisks darbs. Speciâlisti no daïâm uzsver, ka papildus ideâlajai valodu apguvei ir jâparâda vairâkas funkcijas, kas ir ðajâ profesijâ. Tas ir pat apòemðanâs, uzticamîba vai punktualitâte. Analîtiskâs domâðanas prasme ir noderîga, it îpaði secîgos tulkojumos. Paðreizçjâ situâcijâ runâtâjs, kurð spçlç tieðraidç, runâ par visu runas saturu. Paðlaik tulkotâjs atzîmç svarîgâkos teksta punktus, tas arî pievieno tos, kad runâtâjs pabeidz, viòð sâk tulkot no avota valodas uz pçdçjo.