Galdnieku darbnica uobez

Galdnieka profesija ir acîmredzama no tûkstoðiem gadu. Pietiek pieminçt, ka Bîbeles Jçzus Kristus kopâ ar savu tuvo tçvu Józefu ieteica ðo darbu. Mehâniskâs apstrâdes un apdares mâksla ðíietami zaudçja kaut ko pozîcijâ kopâ ar tehnoloìiju attîstîbu un daþâda veida lîdzekïu un struktûru raðanos, bet pat ðodien galdniecîbas uzòçmumi nesûdzas par pasûtîjumu trûkumu.

Kad es ðodien izrâdîðos, galdniecîbas uzòçmumi bieþi ir ïoti efektîvi un mûsdienîgi organizçti uzòçmumi, kas savâ darbâ izmanto jaunâkos tehnoloìiskos risinâjumus, neòemot vçrâ ðo atbalstu citâs rûpniecîbas nozarçs.

Black Mask

To darbîbas pamatâ, protams, ir jebkura veida kokapstrâdes maðîna, un pçc tam: zâìi, çveles, biezinâtâji, frçzmaðînas, virpas un vçl mazâki izmçri, kas darbojas ne mazâk, piemçram, urbji un skrûvgrieþi, atloki vai tâs paðas saspieðanas .

Jaunâs ierîces, kas tiek izmantotas galdnieka interesçs, nav mazâk svarîgas, lai gan tâs nav paredzçtas tieði materiâlu apstrâdei. Rûpnieciskie trimmeri dodas uz tiem. Ðî standarta ierîces tiek izmantotas, lai noòemtu raþoðanas procesâ raduðos atkritumus - ðíembas, putekïus un atseviðíus ðâda veida daïiòu paraugus. Pateicoties tam, galdniecîbas laukums faktiski netiek noòemts no pçdçjâ veida atkritumiem un tiek ievests glabâðanas dzîvoklî, kas parasti atrodas ârpus rûpnîcas galvenâs çkas.

Interesanti, ka ðíembâm un putekïiem nav jâiekïûst miskastç - parasti tos sadedzina un iepûð pçdçjâs augu telpu padomç. Ir jauns veids, kâ pârvaldît rupjâkus mikroshçmas - pârdodot tos kâ pamatu kâmju sprostiem un to paðu dzîvnieku standartu.