Es direktiva par personas datu aizsardzibu

ES Atex direktîva nosaka pamatprasîbas, kas jâievçro visiem produktiem, kas tiek izmantoti sprâdzienbîstamâ vidç. Direktîvas funkcionâlie standarti nosaka îpaðas prasîbas. Vienâ dalîbvalstî îstenoto iekðçjo noteikumu ietvaros ir noteiktas prasîbas, kas nav noteiktas ne direktîvâ, ne iekðçjos standartos. Iekðçjie noteikumi nevar bût pretrunâ ar direktîvas noteikumiem, kâ arî nevar panâkt stingrâkas direktîvas prasîbas.

http://lv.healthymode.eu/hallu-motion-korigejosie-aparati-liela-pirksta-pielagosanai/Hallu Motion. Koriģējošie aparāti liela pirksta pielāgošanai

Atex direktîva ir prezentçta Bûtîbâ, lai mazinâtu risku, kas ir atkarîgs no jebkura materiâla izmantoðanas diapazonos, kuros var dzîvot sprâdzienbîstama vide.Raþotâjs ir atbildîgs tikai par to, vai konkrçtais produkts ir pakïauts sadarbîbai ar atex daïâm, lai pielâgotu materiâlu paðreizçjiem noteikumiem.Atex apstiprinâjums ir vajadzîgs produktiem, kas iepazîstas sprâdzienbîstamîbas jomâ. Tâdçï bîstamâ zona ir telpa, kurâ vielas tiek izlaistas, izmantotas vai uzglabâtas, kas saistîbâ ar gaisu var veidot sprâdzienbîstamus maisîjumus. Jo îpaði ðâdu vielu îpaðîbas ir: ðíidrumi, gâzes, putekïi un uzliesmojoðas ðíiedras. Tie var bût, piemçram, benzîni, spirti, ûdeòradis, acetilçns, ogïu putekïi, koksnes putekïi, cinka putekïi.Sprâdziens rodas, ja liela daïa enerìijas no efektîva aizdegðanâs avota nonâk sprâdzienbîstamâ vidç. Pçc ugunsgrçka uzsâkðanas viòð pievienojas sprâdzienam, kam ir bûtisks apdraudçjums pârtikai un cilvçku veselîbai.