Daicji briva apstrade

Paðlaik vispievilcîgâkâ metâla materiâlu apstrâde ir paðapstrâde. Tas ïaus jums uzrakstît atbilstoðus izmçrus un raupjumu, kâ arî izmçrus konkrçtai metâla tçmai. Îpaði pievilcîga suga ir frçzçðana.

Pazaudçta apstrâdeIr vçrts zinât, ka atkritumu apstrâde ir sadalîta apstrâdes un erozijas apstrâdes procesâ. Apstrâdei mçs, cita starpâ, varam iekïaut cnc frçzçðanu. Paðlaik ðî darbîba tiek veikta visbieþâk uz metâla izstrâdâjumiem, dodot tiem vçlamo izmçru, formu un raupjumu. Paðlaik mçs varam uzzinât, cita starpâ, apkârtçjo frçzçðanas operâciju, kurâ mçs varam iekïaut apstrâdes veidu, ko sauc par pretplûsmas darbîbu un vienlaicîgu darbîbu. Pretplûsmas darbîba rçíinâs ar to, ka mûsu instrumenta grieðanas mala ir pretçjs materiâla padeves virzienam. Ar izmaiòâm vienlaicîga darbîba tiek aprçíinâta pçdçjâ, ka instrumenta grieðanas mala pârvietojas sagataves padeves virzienâ. Ir vçrts zinât, ka atkarîbâ no mûsu materiâla cilvçka, kâ arî tâs biezuma ir jâizvçlas labi darbîbas parametri. Tad tas ir ârkârtîgi svarîgi, jo mûsdienâs metâla materiâli ir svarîgs daudzu ierîèu un iekârtu elements, kâ arî bûvniecîba. Ðodien tie ir augstâkâs kvalitâtes inþeniertehniskie materiâli.

Òemot vçrâ jebkura objekta vai pusprodukta izveidi, ir vçrts rûpîgi apsvçrt tâ lietoðanu iepriekð. Ðim nolûkam labi jâizvçlas apstrâdes parametri un jâizlemj, kâdu formu vçlaties dot mûsu pusfabrikâtam, un papildus tam, kâdai nelîdzenumam vajadzçtu raksturot.