Avarijas 4 ugunsgrcks uz platformas

Informâcija no ugunsdzçsîbas zonas ir galvenais droðîbas avots. Uguns ir dzçriens no visbîstamâkajiem elementiem, ko nav iespçjams atcerçties, âtri atkârtojot un noòemot visu, kas atbilst individuâlajâm iespçjâm. Katrai telpai, kurâ cilvçki ir klât, ir jâbût aprîkotai ar ugunsdzçsîbas ierîcçm, kas radîs efektîvu ieroci konfrontâcijâ ar neparedzamu elementu.

Snail FarmSnail Farm - Inovatīvs gliemežu serums, kas novērš grumbu veidošanos!

Kopâ ar labâm ierîcçm, kas nodroðina ugunsgrçku un nodroðina virsmu pirms tâs izplatîðanâs, zinâðanâm vajadzçtu iet. Ikvienam, kas vçlas justies droði ugunsgrçka gadîjumâ, jâveic atbilstoða apmâcîba. Ne visi ugunsgrçki, jo tas aizveras ar ðo vienu produktu. Piemçram, eïïas dedzinâðana vai ðîs elektriskâs iekârtas, jûs nevarat dzçst ar ûdeni, kas tikai padara liesmu un padara uguni spçcîgâku. Cîòâ pret daþiem ugunsgrçkiem ir ârkârtîgi noderîgi nodzçst ar tvaiku. Tvaika ugunsgrçka dzçðana ir tvaika dzçðanas metode, kas ir tik efektîva, bet tai ir daþi ierobeþojumi. Tvaika zemais îpatnçjais svars padara to praktiski neiespçjamu vieglâ telpâ, jo ðâdos apstâkïos tvaiks neatbilst tâs ugunsdzçðanas îpaðîbâm. Ugunsdzçsîba ar tvaiku parâdîsies tâdam paðam daudz izdevîgâkam slçgtiem, maziem dzîvokïiem. Pateicoties skaitïoðanas tehnoloìijas izmantoðanai, lai kavçtu skâbekïa padevi un strauji samazinâtu koncentrâcijas lîmeni, tvaiks ideâli tiks izmantots, lai izdzçstu ðíidrumu, gâzu vai pat elektrisko iekârtu ugunsgrçku. Galvenais ugunsdzçðanas tvaika darbîbas princips ir saderîgs ar degoðâs vielas aizdegðanâs temperatûru. Jo lielâks ir degðanas materiâla aizdegðanâs temperatûra, jo lielâka iespçjamâ tvaika parâdîðanâs darbojoties ar liesmâm.