Apputeksncdana pie pienenes

Dienu dienâ, arî tâdâ vietâ kâ birojs, mçs ieskauj jauni ârçjie elementi, kas ietekmç vietçjo esamîbu un veselîbu. Papildus pamatnosacîjumiem, tâdiem kâ: atraðanâs vieta, temperatûra, vidçja gaisa mitrums, tâpat kâ lîdzîgi, mums ir arî daþâdi dûmi. Gaisa, ko elpojam, nav pilnîgi tîrâ, bet putekïainâ, viendabîgâ pakâpç. Pirms apputeksnçðanas putekïu bûvniecîbâ mçs varam pârtraukt izmantot maskas ar filtriem, bet atmosfçrâ ir arî citi piemaisîjumi, kurus nevar viegli atklât. Jo îpaði tiem nonâk toksiski dûmi. Parasti to var atklât tikai ar tâdas maðînas maðînâm kâ toksisks gâzes sensors, kas atlasa no satura satura sliktas daïiòas un ziòo par to klâtbûtni, pateicoties kurai tas stâsta mums par briesmâm. Diemþçl risks ir ïoti bîstams, jo daþas gâzes, kad CO pierâdîjumi nav sasniedzami, un bieþi vien to klâtbûtne sfçrâ rada nopietnu kaitçjumu veselîbai vai nâvei. Pie CO rada mums draudus arî citiem sensoriem uztvertajiem pierwiestki, lai pierâdîtu sulfânu, kas plaðâ koncentrâcijâ ir diskrçts un spçj uz mirkli paralîzi. Vçl viena toksiska gâze ir oglekïa dioksîds, kâ jau iepriekð minçts, un amonjaka - gâze, kas parasti tiek uzskatîta atmosfçrâ, lai gan populârâkâ koncentrâcijâ tâ apdraud iedzîvotâjus. Ir iespçjama arî indîgo gâzu detektoru noteikðana ozona un sçra dioksîda noteikðanai, kas ir smagâka par laika apstâkïiem, un ir tendence aizpildît zonu ap ðo zemi - ðis faktors ir tik veiksmîgs, kad mçs esam pakïauti ðiem elementiem, mums vajadzçtu izvietot detektorus lîdzîgâ vietâ lai viòð varçtu sajust draudus un informçt mûs par viòu. Citas bîstamas gâzes, kuras detektors var mûs aizsargât, ir kodîgs hlors, kâ arî ïoti toksisks ûdeòraþa cianîds un viegli ðíîst ûdenî, bîstamâ ûdeòraþa hlorîdâ. Kâ tas ir iespçjams, jâinstalç toksisks gâzes sensors.